سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اتحادیه انجمن های طلاب 
عضو 
2001/03/21 
2007/03/21 
علمی فرهنگی 
همکاری 
مجمع اسلامی میثاق 
مدیر و مسئول مجله گشایش 
2003/03/21 
2006/03/21 
علمی اجرائی