سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اتحادیه انجمن های طلاب 
عضو 
1380/01/01 
1386/01/01 
علمی فرهنگی 
همکاری 
مجمع اسلامی میثاق 
مدیر و مسئول مجله گشایش 
1382/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی